Komunální odpad – systém nakládání s komunálním odpadem v Praze

Často se setkáváme s postojem, že za jakýkoliv občany vyprodukovaný odpad je zodpovědný úřad, který má povinnost vzniklé odpady zlikvidovat. Tato představa je mylná. Každý občan je zodpovědný za množství vyprodukovaného odpadu i za to, jak s ním naloží. Při nákupech je vhodné vybírat výrobky s delší životností, obalené méně vrstvami a recyklovatelné. Před vložením do kontejnerů je vhodné zmenšit objem odpadu například sešlápnutím. Není povoleno odkládat odpady vedle kontejnerů, odpadkových košů, zanechávat je okolo laviček a podobně. Po vložení odpadu do kontejneru je vhodné jej pečlivě zavřít, aby nedocházelo ke znečištění okolí kontejnerového stání. S odpady nakládejme tak, aby bylo možné jejich potenciál ještě využít. V Praze pro občany funguje důmyslný systém s nakládáním s odpady, takže nemusí končit rozházené okolo bytových domů a na dalších veřejných prostranstvích.

Důmyslný systém nakládání s odpady – separace a další využití odpadů

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD do malešické spalovny ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadu) sváží odpad z MČ Praha 13 společnost Pražské služby. Po spálení odpadů zde vznikne škvára, kterou lze využít při stavbě silnic. Úklid nepořádku v okolí kontejnerů nemají popeláři v popisu práce. Nedostačuje-li kapacita odpadních nádob na směsný odpad, je potřeba požádat o navýšení počtu či objemu přistavených nádob – více na https://www.psas.cz/nova-smlouva-popelnice. Dostatečný objem nádob na směsný odpad řeší Vyhláška č. 17/2021 Sbírky hl. m. Prahy.  Je to  28 l / osoba / týden (to znamená, že je zohledněna i četnost svozu v týdnu, která objem znásobí). Na webu HMP je více informací včetně kalkulačky, kde si může každý občan vypočítat kolik za odpad skutečně zaplatí: https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/komunalni_odpad/mistni_poplatek_za_odkladani_komunalniho_2022.html Všechen komunální odpad by však v kontejneru na směsný odpad končit neměl. Všem občanům jsou nabídnuty různé možnosti, jak odpad vytřídit, aby byl dále využitelný.

 DROBNÝ BIODPAD Z KUCHYNĚ - V Praze funguje svoz bioodpadu podobně, jako svoz směsného komunálního odpadu. Pokud jste Pražanem, zástupcem bytového družstva nebo společenství vlastníků, pak stačí kontaktovat callcentrum Pražských služeb na https://www.psas.cz/kontakt, tel.: 284 091 888 a nádobu i svoz lze vyřídit na dálku. Služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu sebraného z domácností je pro Pražany bezplatná. Služba je určena pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti hlášenou nádobu na směsný komunální odpad. Pokud má plátce poplatku k objektu hnědou nádobu na bioodpad dodanou již v přechozích letech, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek. Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/ a odešle. Nádoba musí být zamčená, tudíž s ní obdržíte i 2 klíče, které je možné kopírovat pro ostatní vlastníky bytů. O nádoby je v současné době veliký zájem. Bezplatnost je v tuto chvíli trvalá z důvodu legislativního rámce a nádob je dostatečné množství. Bezplatnost služby není však bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba odebrána. Je tedy důležité zejména v bytových domech vlastníky a nájemce poučit o tom, co do nádob patří a co nikoliv. Bližší informace jsou mj. součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku při podání žádosti. Do nádoby lze sbírat z domácností zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zeminu z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpku, piliny, kůru, seno, slámu. Do nádoby například nepatří žádné typy sáčků či jiných obalů. Nepatří tam živočišné zbytky, znečištěné podestýlky od domácích zvířat, kameny, ani papír nebo takzvaně biologicky rozložitelný plast.

 Vytříděné odpady z barevných kontejnerů ze systému nakládání s odpady ve spalovně nekončí, ale jsou cennou druhotnou surovinou sloužící k recyklaci. Sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů probíhá ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Je potřeba vždy zmenšit objem odpadu, nařezat jej či sešlápnout, aby se lépe vešel do kontejneru. Svezený vytříděný odpad putuje na třídicí linky a ke zpracovatelům pro další zpracování.

 Zřizování domovních stanovišť tříděného odpadu (DS) je služba hrazená a poskytovaná Magistrátem hl. m. Prahy a je určená pouze pro fyzické osoby. Služba není zřizována v sídlištní zástavbě, ale v zástavbě činžovních bytových domů, kde je soukromý prostor vhodný k umístění kontejnerů. Bytová družstva nebo společenství vlastníků mohou požádat o „vlastní“ popelnice na tříděný odpad a to od počtu 4 do 60 bytových jednotek v jednom bytovém objektu. Nová stanoviště se zřizují prioritně pro 3 základní komodity – papír, sklo, plasty. Žádost vč. fotografií zamýšleného umístění budoucího DS a podepsaného čestného prohlášení, že DS nebude umístěna na veřejném prostranství (chodník, komunikace, náměstí aj.) podá vlastník nebo správce objektu na ÚMČ Praha 13. Žádost však nebude automaticky schválena. Bude dále projednána a schvalována pracovníky MHMP a svozové společnosti.

 

PŘECHOD NA MULTIKOMODITNÍ SBĚR

Multikomoditní kontejnery pro plast a nápojové kartony

V současné době dochází na celém území Prahy k postupnému stahování nádob na nápojové kartony z důvodu zahájení multikomoditního sběru odpadu. Pravidla jsou taková, že plasty a kartony (vícevrstvé krabice od mléka, džusů, vína a jiných nápojů a potravin) budou vhazovány do stejného kontejneru opatřeného příslušnou informační samolepkou. Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoba na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště. Každá nádoba na plast bude nově polepena samolepkou (společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby). Do konce roku 2023 by měly být všechny stávající žluté nádoby na plast multikomoditní. U domovních (soukromých) stanovišť budou společně do jedné nádoby tříděny ještě kovy, u veřejných stanovišť zůstávají kovy nadále ve zvláštním šedém kontejneru v původním režimu. Doporučujeme situaci u kontejnerů sledovat a řídit se nálepkou na jednotlivých nádobách.

Nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí HMP cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území hl. m. 1 127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Svozová společnost Pražské služby, a.s., navíc disponuje třídící linkou uzpůsobenou k dotřídění kovů. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému v ČR, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze.

SKLO - do zelených (případně bílých) kontejnerů na barevné nebo bílé sklo patří nevratné, sklenice, skleněné střepy, tabulové sklo z oken. Nepatří sem keramika, porcelán, zrcátka, televizní obrazovky, autosklo, pozlacené a pokovené sklo.

PAPÍR - v modrých kontejnerech by měly skončit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, krabice, kartony, čisté papírové tašky. Nikoliv však použité dětské pleny, hygienické potřeby, laminované obaly knih, mokrý, znečištěný nebo mastný papír, mastné obaly od jídla. Víckrát recyklovaný obal například od vajíček patří do kompostu!

KOVY - šedý kontejner na kovy na veřejném prostranství  je určen na plechovky, alobal, kovové obaly, kovové výrobky a součástky, ale nepatří do něho tuby od krémů a zubních past, sáčky od kávy ani kovové obaly kombinované s jiným materiálem.

DROBNÝ ELEKTROŠROT A BATERIE - Společnost ASEKOL připravila pro obyvatele Prahy červené kontejnery pro odkládání drobných elektrozařízení a drobných baterií. V rámci zpětného odběru lze odevzdat elektroodpad s maximálními rozměry 51x36x40 cm. Jsou to kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty, videokamery, mobily, hobby nářadí, domácí spotřebiče, elektrohračky a hudební nástroje. Do kontejnerů nepatří žárovky a zářivky, autobaterie, nebezpečný odpad, zdravotnický materiál.

TEXTIL - V Praze 13 jsou rozmístěny také kontejnery na textil od několika firem. Sebrané oděvy jsou dále tříděny. Část je předána potřebným v různých domovech, část jde k recyklaci pro výrobu nových výrobků. Odpad - tedy oděvy znečištěné, mokré a kontaminované patří do popelnice, nikoliv do kontejneru.

JEDLÉ TUKY A OLEJE - Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, neboť tuk v potrubí tuhne a postupně jej zanáší. To časem způsobuje jeho nižší průtočnost, v krajním případě ucpání a vznik havárie. Čištění potrubí je náročné a pro pracovníky vodovodů a kanalizací také velmi nepříjemné. Oleje je možné vždy odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích. Při odevzdávání olejů ve skleněných láhvích by hrozilo rozbití nádoby, rozlití obsahu a poranění. Do systému tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které se používají při přípravě jídla. Jsou to použité rostlinné oleje a pevné ztužené tuky z přípravy jídel, oleje a tuky z konzerv, znečištěný olej ze smažení, fritování a grilování, oleje ze salátů, z nakládaných potravin, marinády na grilování a další. Plnou a dobře uzavřenou plastovou láhev bude možné nově odnést do nejbližší nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků. Nádoby v MČ Praha 13 k některým separacím rozmístí dodavatelská společnost v první polovině měsíce března 2022. Službu zdarma pro občany zajistí společnost Viking Group, s.r.o ve zkušebním dvouletém provozu. Pokud se nádoby osvědčí, plánuje město jejich rozšíření na více míst.  Kromě nových nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých olejů a tuků i nadále využít sběrné dvory a službu mobilního sběru nebezpečného odpadu a jedlých olejů dle harmonogramu.

NE!!! použité motorové oleje a jiné průmyslové tuky - použité motorové, technické a jiné průmyslové oleje tvoří samostatnou kategorii chemikálií – nebezpečných odpadů, se kterými je potřeba nakládat zvláštním způsobem. Ty do nových nádob v žádném případě nepatří!!! Odpadový olej zlikviduje pouze oprávněná osoba. S použitými průmyslovými oleji lze nakládat dle zákona o odpadech pouze v režimu správného nakládání s nebezpečnými odpady. K odložení nebezpečného odpadu lze využít sběrné dvory a službu mobilního sběru nebezpečného odpadu dle harmonogramu.

OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou určeny pro starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Nesmí se do VOK odkládat lednice, televizory, monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady nebo ostatní využitelné složky komunálního odpadu. Harmonogramy svozu jsou zveřejňovány na webu městské části a v časopisu STOP.

VELKOOBJEMOVÝ BIOODPAD - hl. m. Praha zajišťuje sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (BIOVOK). Občané zde mohou zdarma odkládat velkoobjemový bioodpad ze zahrad. Rostlinný odpad ze zahrady je možné odevzdat také do kompostárny v Praze-Slivenci. Kompostárna hl. m. Prahy však má každoroční zimní technologickou přestávku. Její provoz je přerušován od prosince do konce února. Kontaktní osoba: Mikuláš Němec, vedoucí kompostárny, tel.: 770 149 764, nemec@lesy-praha.cz

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou Pražané odevzdávat také zdarma při mobilním sběru na základě prokázání se občanským průkazem. Patří sem rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být v pevně uzavřených nádobách, jedlý olej a tuk v uzavřených PET lahvích.

POUŽITÉ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY lze odevzdat například v budově radnice, ale i na dalších místech v MČ Praha 13: https://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist.

PROŠLÉ LÉKY lze odevzdat v každé lékárně. Použité injekční stříkačky však lékárny zatím neberou.

POUŽITÉ ROUŠKY A RESPIRÁTORY - Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, což vychází z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří do směsného odpadu. Předtím je potřeba je vložit do plastového sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu. Tak budou maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí. 

POUŽITÉ „ŽIVÉ“ VÁNOČNÍ STROMKY – použité vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Na sídlišti, kde je veřejně přístupná popelnice nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle. V činžovní a rodinné zástavbě nebo při nádobách v kleci prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Stromky je nejlépe vyhazovat den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu nebo jejich odfouknutí.Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz probíhá každoročně po celý leden a únor. Stromky jsou u odběratele se zaměřením na zpracování dřeva nadrceny a následně využity do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

POUŽITÉ UMĚLÉ VÁNOČNÍ STROMKY rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora nebo do velkoobjemového kontejneru.

SBĚRNÉ DVORY Pražané zde mohou zdarma odkládat objemný odpad, zeleň, dřevo, stavební odpad do 1m3 měsíčně na osobu, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a elektrozařízení, obnošený textil i použité potravinářské oleje a tuky. Nejbližší sběrný dvůr je v ulici Puchmajerova, tel: 731 142 348. Otevřeno je Po - Pá 8.30 - 18.00 hod (v zimě do 17.00 hod) So 8.30 - 15.00 hod. Více na https://www.psas.cz/sberne-dvory

Další služby ve vybraných sběrných dvorech:

Re-Use pointy na vybraných sběrných dvorech. https://praho.nevyhazujto.cz/

Nevyhazujto je internetový portál, který nabízí svým uživatelům možnost darovat či získat věci za odvoz, tedy zdarma. Nosnou myšlenkou portálu je dát nepotřebným věcem druhou šanci, nevyhazovat je, ale smysluplně je využít někým druhým. Na jedné straně jsou tedy ti, kteří potřebují uvolnit místo ve svých bytech sklepích a garážích, ale nechce se jim jejich staré věci jen tak vyhazovat, či prostě jenom nemají čas je odvézt a vyhodit. Na straně druhé jsou pak ti, kterým se takové věci můžou hodit, kteří je rádi a smysluplně využijí. Portál tedy pomáhá jedněm šetřit místo a čas, druhým peníze a životní prostředí zbavuje zátěže vyhozeného. 

Bezplatné odevzdání použitých tonerových a inkoustových kazet ve vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy - Praha zahajíla pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet ve 3 sběrných dvorech hl. m. Prahy.Jedná se o sběrný dvůr Zakrytá, Praha 4, sběrný dvůr Pod Šancemi, Praha 9 a sběrný dvůr Generála Šišky, Praha 12. Tyto sběrné dvory jsou od 1. ledna 2020 vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz. obrázek) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety. https://www.setriprirodu.cz/chci-se-zapojit/

Bezplatné odevzdávání použitých pneumatik: Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou občané a další koneční uživatelé odevzdávat odpadní pneumatiky ke zpětnému odběru zcela zdarma.

Je třeba upozornit, že možnost odevzdání odpadních pneumatik ke zpětnému odběru má určitá zákonem daná omezení. Společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. jako provozovatel může v souladu s právními předpisy odmítnout převzetí odpadních pneumatik v případě že:

  • kontaminace nebo závažného poškození ohrožují zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahují přidaný odpad,
  • vzhledem k množství a typu pneumatik, či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že pocházejí od konečného uživatele (např. pneuservis/autoservis),
  • v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Odpadní pneumatiky mohou občané i nadále odevzdávat ke zpětnému odběru na jiných místech zpětného odběru zřízených společností GREEN Logistics CZ s.r.o. nebo provozovatelem kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma), zejména v pneuservisech a autoservisech na území HMP.

Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – viz https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

ODPADKOVÉ KOŠE VE VEŘEJNÉ ZELENI jsou určeny na drobný odpad vzniklý při pobytu venku, nikoliv na odkládání domovního odpadu. Odbor životního prostředí odpadkové koše a stojany na psí exkrementy umisťuje pouze na plochy zeleně, které mu jsou svěřeny do péče. Umisťování a obsluha odpadkových košů i košů se zásobníky na psí exkrementy jsou financovány pouze z rozpočtu OŽP, ÚMČ Praha 13. Finanční prostředky z rozpočtu odboru životního prostředí není možné vynakládat mimo plochy svěřené do správy Prahy 13. Pokud je plocha ve správě či vlastnictví cizích osob a organizací, není možné na ni koše umístit.

Aktualizováno: 19.10.2023 ; Přečteno 2786 x
Vytisknout