USNESENÍ RADY č. UR 0347/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0347/2019 ze dne 29.07.2019

37. Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech a doporučuje v novele vyhlášky uplatnit připomínky ve smyslu připomínek odboru občansko-správního Úřadu městské části Praha 13

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním, odborem živnostenským a odborem občansko-správním stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 09.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 443_Usneseni.pdf (96,5 kB)