USNESENÍ RADY č. UR 0338/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0338/2019 ze dne 29.07.2019

28. Pronájem části pozemku parc. č. 2206/5 v k.ú. Stodůlky za účelem vybudování vodovodní přípojky

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2206/5 v k.ú. Stodůlky na vybudování vodovodní přípojky pro zahrádkářskou kolonii. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a Českým zahrádkářským svazem Stodůlky–Háje na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 12. 2019. Vlastní realizace výkopových prací bude po dobu:

- 21 dnů bude umístěn kontejner o výměře 7 m2, za nájemné ve výši 2.940 Kč

- 5 dnů bude umístěna 1 jáma o výměře 2 m2, za nájemné ve výši 200 Kč

- 5 dnů bude umístěna 1 jáma o výměře 4 m2, za nájemné ve výši 400 Kč

- 5 dnů bude umístěna pozemku 1 jáma o výměře 1 m2, za nájemné 100 Kč, tj. celkem 3.640 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 395_Usneseni.pdf (98,9 kB)