USNESENÍ RADY č. UR 0327/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0327/2019 ze dne 29.07.2019

17. Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Fingerova 2186

Rada městské části

I. nařizuje odvod z fondu investic FZŠ Fingerova 2186 ve výši 200.000 Kč

II. souhlasí

s navýšením neinvestičního příspěvku FZŠ Fingerova 2186 o 200.000 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové, aby prostřednictvím vedoucího odboru školství informovala ředitelku FZŠ Fingerova 2186 o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (96,2 kB)