USNESENÍ RADY č. UR 0321/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0321/2019 ze dne 29.07.2019

11. Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro MČ Praha 13 - Dílčí smlouva

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh

II. schvaluje

navrhovanou Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet - hlasové služby (technická specifikace)

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat navrhovanou Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby (technická specifikace)

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.07.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (94 kB)