USNESENÍ RADY č. UR 0340/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0340/2019 ze dne 29.07.2019

30. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - občerstvení v objektu radnice

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

1. ukončení Smlouvy s CHARLY AMUSEMENT - zařízení školního stravování, spol. s.r.o., č. S/003/0601/C/20172. uzavření navrhované Dohody o ukončení smlouvy3. využití nájemních prostor ve prospěch ÚMČ Praha 13 na skladové prostory

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy t.j. I. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a II. Smlouvy o nájmu věcí movitých č. S/003/001/0601/C/2017

ze dne 12.1.2017 se společností CHARLY AMUSEMENT - zařízení školního stravování, spol. s.r.o.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.07.2019

IV. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi a vedoucímu OHS Jaroslavu Matýskovi zajistit využití prostor pro potřeby ÚMČ Praha 13

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 31.07.2019

V. ukládá

vedoucímu OHS Jaroslavu Matýskovi zajistit protokolární převzetí nájemních prostor a věcí movitých od společnosti CHARLY AMUSEMENT - zařízení školního stravování, spol. s.r.o.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 371_Usneseni.pdf (97,3 kB)