USNESENÍ RADY č. UR 0333/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0333/2019 ze dne 29.07.2019

23. Výpůjčka části pozemku parc. č. 2160/236 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 2160/236 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 11 m2, za účelem opravy vstupu do kolektoru Lužiny v rámci akce „Oprava a optimalizace vstupů do kolektoru Lužiny L06 a L10A“. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností Kolektory Praha, a.s., na dobu určitou od podpisu smlouvy o výpůjčce do 30. 9.2019.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat smlouvu o výpůjčce

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

12.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (97,5 kB)