USNESENÍ RADY č. UR 0345/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0345/2019 ze dne 29.07.2019

35. Stanovení platu nově jmenované ředitelce ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

plat nové ředitelce Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027, Mgr. Aleně Šoukalové, podle předloženého návrhu v příloze materiálu č. 2, s účinností od 1.8.2019

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat platový výměr vypracovaný odborem školství a zajistit jeho předání paní ředitelce

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.07.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (97,4 kB)