USNESENÍ RADY č. UR 0337/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0337/2019 ze dne 29.07.2019

27. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42 vše v k.ú. Stodůlky s revitalizací bytového domu Kettnerova 2049

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42, vše v k.ú. Stodůlky, s revitalizací bytového domu Kettnerova 2049, dle předložené projektové dokumentace, za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 12.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (97,7 kB)