USNESENÍ RADY č. UR 0331/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0331/2019 ze dne 29.07.2019

21. Stanovisko ke stavbě "Novostavba viladomy Stodůlky" na pozemcích parc.č. 658 a parc.č. 660/1, vše v k.ú.Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2206/5 v k.ú. Stodůlky se stavbou „Novostavba viladomy Stodůlky“ na pozemcích parc.č. 658 a parc.č. 660/1, vše v k.ú. Stodůlky, včetně připojení na inženýrské sítě na pozemku parc.č. 2206/5 v k.ú. Stodůlky z důvodu nesouhlasného stanoviska Komise územního rozvoje RMČ P13 ze dne 10.6.2019, dle předložené projektové dokumentace

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 12.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (98,5 kB)