USNESENÍ RADY č. UR 0349/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0349/2019 ze dne 29.07.2019

39. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změna kompetencí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce)

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce), kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem sociální péče stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 23.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 359_Usneseni.pdf (97,1 kB)