USNESENÍ RADY č. UR 0341/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0341/2019 ze dne 29.07.2019

31. Žádost o parkovací místo

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádost o povolení placeného parkování v garážích ÚMČ Praha 13 paní XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

II. souhlasí

s uzavřením smlouvy o pronájmu zaměstnaneckého rezidenčního místa dle usnesení č.838/2003 ze dne 18.11.2003 za cenu 500 Kč měsíčně na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou s paní XXXXXX XXXXXXXXXXX

III. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému ve spolupráci s OLP dopracovat smlouvu na pronájem parkovacího místa a podepsat s příslušným zaměstnancem rezidentem smlouvu o pronájmu

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 09.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (95,6 kB)