USNESENÍ RADY č. UR 0322/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0322/2019 ze dne 29.07.2019

12. Smlouva o spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a.s.

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a.s., na zajištění 8 ks odpadových nádob na směsný odpad a 30 ks kovových bezpečnostních zábran na akci "Koncert pro park" konanou dne 1.9.2019 v Centrálním parku a na zajištění propagace spol. Pražské služby, a.s., na této akci

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smouvu o spolupráci uzavřenou mezi městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a.s.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 29.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 431_Usneseni.pdf (95,8 kB)