(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0057/2020 3 Úprava „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a MDDM zřizovaných MČ Praha 13“ schválených usnesením Rady MČ Praha 13 dne 8.1.2007 pondělí 10. února 2020
UR 0056/2020 3 Odebrání osobního příplatku řediteli ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 pondělí 10. února 2020
UR 0055/2020 3 Příkazní smlouva mezi Mgr. Vladimírou Kalivodovou a MČ Praha 13 o kompletním zpracování projektových žádostí dle definované 7. výzvy Národního programu Životní prostředí v roce 2019 pondělí 10. února 2020
UR 0054/2020 3 Příkazní smlouva mezi Mgr. Táňou Pipkovou, Ph.D. a MČ Praha 13 o kompletním zpracování projektových žádostí dle definované 7. výzvy Národního programu Životní prostředí v roce 2019 pondělí 10. února 2020
UR 0053/2020 3 Uzavření výpůjční smlouvy k pozemku parc. č. 287/3 v k.ú. Třebonice pondělí 10. února 2020
UR 0052/2020 3 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0051/2020 3 Odejmutí pozemků parc.č. 162/6, 162/267, 162/268 a 97/58, vše v k.ú. Stodůlky, ze svěřené správy městské části Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0050/2020 3 Žádost o povolení kácení na pozemku parc. č. 2342/296 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. února 2020
UR 0049/2020 3 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 112/2 v k.ú. Třebonice pondělí 10. února 2020
UR 0048/2020 3 Pronájem části pozemku parc.č. 2131/426 v k.ú. Stodůlky za účelem narovnání majetkoprávních vztahů se společností euroAWK, s.r.o. pondělí 10. února 2020
UR 0047/2020 3 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0046/2020 3 Bezpečné cesty do školy, ZŠ Klausova, Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0045/2020 3 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací na plochách ve správě OŽP v Praze 13" pondělí 10. února 2020
UR 0044/2020 3 Návrh smlouvy o poskytování služby WEBCALL pondělí 10. února 2020
UR 0043/2020 3 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 1970802232010 (S00927) ze dne 14. 10. 2010 mezi městskou částí Praha 13 a Veolia Energie ČR, a. s., pondělí 10. února 2020
UR 0042/2020 3 Uzavření darovacích smluv se členy vítězných týmů čtvrtého Ideathonu MČ Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0041/2020 3 Dodatek č. 6 k Organizačnímu řádu pondělí 10. února 2020
UR 0040/2020 3 Přenesení pravomoci ke schvalování „Zásad používání Sociálního fondu zaměstnavatele" ze ZMČ Praha 13 na RMČ Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0039/2020 3 Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 13 pondělí 10. února 2020
UR 0038/2020 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí pondělí 10. února 2020
UR 0037/2020 3 Poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 pondělí 10. února 2020
UR 0036/2020 3 Žádosti o dotace na rozvoj sportu pondělí 10. února 2020
UR 0035/2020 3 Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury, sportu a využití volného času pro rok 2020 pondělí 10. února 2020
UR 0034/2020 3 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2021 - 2025 pondělí 10. února 2020
UR 0033/2020 3 Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) pondělí 10. února 2020
UR 0032/2020 2 Žádost spolku Octopus - Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu, z.s., o rozšíření NS o dalšího spolunájemce v prostoru č.115, Janského 2254, Praha 5 pondělí 27. ledna 2020
UR 0031/2020 2 Návrh na skončení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 27. ledna 2020
UR 0030/2020 2 Prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 27. ledna 2020
UR 0029/2020 2 Žádost nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o souhlas s podnájmem pronajatých prostor pondělí 27. ledna 2020
UR 0028/2020 2 Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu pondělí 27. ledna 2020
12

M - Mimořádná schůze