(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0275/2019 11 Návrh programu pro 5. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 19.06.2019 pondělí 10. června 2019
UR 0274/2019 11 Jmenování nových členů školských rad při základních školách pondělí 10. června 2019
UR 0273/2019 11 Přiznání mimořádné odměny k odchodu do důchodu pondělí 10. června 2019
UR 0272/2019 11 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 z účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy pondělí 10. června 2019
UR 0271/2019 11 Oznámení konkurzní komise o výsledku konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 pondělí 10. června 2019
UR 0270/2019 11 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 10. června 2019
UR 0269/2019 11 Výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v poliklinice Janského 2254, P5 pondělí 10. června 2019
UR 0268/2019 11 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 2909/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0267/2019 11 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú.Stodůlky se stavbou dvougaráže na pozemku parc.č. 515/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0266/2019 11 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2909/1 a parc. č. 2915 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0265/2019 11 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 pondělí 10. června 2019
UR 0264/2019 11 Pronájem pozemků parc.č. 2131/187, 2131/188, 2131/543 a části pozemku parc.č. 2131/128 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0263/2019 11 Prodej části pozemku parc. č. 2654/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0262/2019 11 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0261/2019 11 Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1567/5 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0260/2019 11 Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1509 a 1511/1 vč. stavby rodinného domu, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0259/2019 11 Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1509 a 1511/1 vč. stavby rodinného domu, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 10. června 2019
UR 0258/2019 11 Návrh textu provozních řádů do veřejných parků v MČ Praha 13 pondělí 10. června 2019
UR 0257/2019 11 Smlouvy o poskytnutí motorových vozidel pondělí 10. června 2019
UR 0256/2019 11 Smlouva o připojení ze sítí NN č. 8831706345 s firmou PREdistribuce, a.s. pondělí 10. června 2019
UR 0255/2019 11 Smlouva o výpůjčce pozemků s hlavním městem Prahou, č.VYP/35/05/006989/2019 pondělí 10. června 2019
UR 0254/2019 11 Vyhodnocení energetických úspor za rok 2018 pondělí 10. června 2019
UR 0253/2019 11 Nařízení odvodu z fondu investic 4 základním školám pondělí 10. června 2019
UR 0252/2019 11 Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2019 pondělí 10. června 2019
UR 0251/2019 11 Rozpočtové změny za měsíc červen 2019 pondělí 10. června 2019
UR 0250/2019 10 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (působnost stavebního úřadu) pondělí 27. května 2019
UR 0249/2019 10 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. HMP pondělí 27. května 2019
UR 0248/2019 10 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 27. května 2019
UR 0247/2019 10 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za I. pololetí školního roku 2018/2019 pondělí 27. května 2019
UR 0246/2019 10 Žádost Městské policie hl. m. Prahy, o souhlas se zřízením dětské skupiny do 12 dětí a o souhlas se stavebními úpravami v obj. Lýskova 1593, Praha 5 pondělí 27. května 2019
12345...

M - Mimořádná schůze