(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0046/2019 2 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 28. ledna 2019
UR 0045/2019 2 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pondělí 28. ledna 2019
UR 0044/2019 2 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v poliklinice Janského 2254, Praha 5 pondělí 28. ledna 2019
UR 0043/2019 2 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2342/295 a parc. č. 2342/296 v k.ú. Stodůlky pondělí 28. ledna 2019
UR 0042/2019 2 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 28. ledna 2019
UR 0041/2019 2 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k.ú. Třebonice pondělí 28. ledna 2019
UR 0040/2019 2 Smlouva o výpůjčce pozemků s hlavním městem Prahou pondělí 28. ledna 2019
UR 0039/2019 2 Smlouva o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pondělí 28. ledna 2019
UR 0038/2019 2 Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 12 pondělí 28. ledna 2019
UR 0037/2019 2 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. pondělí 28. ledna 2019
UR 0036/2019 2 Projektový záměr "Společná adresa - Praha 13" pondělí 28. ledna 2019
UR 0035/2019 2 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 pondělí 28. ledna 2019
UR 0034/2019 2 Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 28. ledna 2019
UR 0033/2019 2 Zřízení a personální složení komisí rady MČ Praha 13: Umísťovací komise Střediska sociálních služeb Prahy 13 a Umísťovací komise Domova pro seniory Zity Kabátové pondělí 28. ledna 2019
UR 0032/2019 2 Návrh "Dohody na ukončení smlouvy o poskytování služeb" k výkonu služeb BOZP a PO pondělí 28. ledna 2019
UR 0031/2019 2 Strategický plán MAP II do roku 2023 - investiční priority pondělí 28. ledna 2019
UR 0030/2019 2 Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury pondělí 28. ledna 2019
UR 0029/2019 2 Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu pondělí 28. ledna 2019
UR 0028/2019 2 Žádost o účelovou finanční dotaci pondělí 28. ledna 2019
UR 0027/2019 2 Střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 pondělí 28. ledna 2019
UR 0026/2019 2 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024 pondělí 28. ledna 2019
UR 0025/2019 2 Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) pondělí 28. ledna 2019
UR 0024/2019 1 Úprava platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 a vedoucího RO Kozel pondělí 14. ledna 2019
UR 0023/2019 1 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 pondělí 14. ledna 2019
UR 0022/2019 1 Ukončení nájmu nebytových prostor ul. Janského 2254,Praha 5 pondělí 14. ledna 2019
UR 0021/2019 1 Výpověď nájemní smlouvy parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 pondělí 14. ledna 2019
UR 0020/2019 1 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pondělí 14. ledna 2019
UR 0019/2019 1 Návrh na pronájem prostor sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 14. ledna 2019
UR 0018/2019 1 Žádost o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 14. ledna 2019
UR 0017/2019 1 Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP pondělí 14. ledna 2019
12

M - Mimořádná schůze