USNESENÍ RADY č. UR 0201/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0201/2018 ze dne 23.04.2018

32. Smlouva o spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a.s.

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a.s. na zajištění 8 ks odpadových nádob na směsný odpad na akci "Čarodějnice Prahy 13" konanou dne 30.4.2018 v Centrálním parku a na zajištění propagace spol. Pražské služby, a.s. na této akci

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a.s.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 359_Usneseni.pdf (92,4 kB)