USNESENÍ RADY č. UR 0190/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0190/2018 ze dne 23.04.2018

21. Oznámení přechodu nájmu bytu dle § 2279 NOZ a uzavření smlouvy o nájmu bytu

Rada městské části

I. bere na vědomí

oznámení XX XXXXXX XXXXXX o přechodu nájmu bytu č. 16, o vel. 1+1, Borovanského 2217, P5, po úmrtí babičky XX XXXXXXXXX XXXXXXXX

II. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, o vel. 1+1, Borovanského 2217, Praha 5, s XX XXXXXXX XXXXXXXXna dobu určitou 2 let dle § 2279 NOZ

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat smlouvu o nájmu bytu dle usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (97,4 kB)