USNESENÍ RADY č. UR 0316/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0316/2018 ze dne 25.06.2018

26. Návrh Zásad pro usměrnění tržních míst v MČ Praha 13

Rada městské části

I. souhlasí

1. se Zásadami uvedenými v příloze č. 2 materiálu

2. s jejich aplikací při další novelizaci Tržního řádu a pro zpracování nových žádostí zájemců o tržní místa

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zajistit aplikaci Zásad při zpracovní Tržního řádu na oddělení daní a poplatků ekonomického odboru

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 01.08.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (91,7 kB)