USNESENÍ RADY č. UR 0179/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0179/2018 ze dne 23.04.2018

10. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovišť" - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy

Rada městské části

I. bere na vědomí

změny závazku ze smlouvy o dílo uzavřené se Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 49618555) na "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - Část 1 - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy", které vznikly z důvodů a v rozsahu uvedených ve změnovém listu ZL 1

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/450/20A/OS, včetně příloh ZL 1

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a zajistit zveřejnění oznámení o změně závazku a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 07.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (98 kB)