USNESENÍ RADY č. UR 0188/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0188/2018 ze dne 23.04.2018

19. Souhlas s kácením stromů na pozemku parc. č. 1080/27 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s kácením stromů – javor mleč (Acer platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), na pozemku parc. č. 1080/27 v k.ú. Stodůlky, dle předložené dokumentace

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 02.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (95,1 kB)