USNESENÍ RADY č. UR 0571/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0571/2017 ze dne 18.12.2017

5. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s.

Rada městské části

I. souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s., na rok 2018

II. doporučuje

ZMČschválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s., na rok 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (93,7 kB)