USNESENÍ RADY č. UR 0328/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0328/2019 ze dne 29.07.2019

18. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.34072822/2

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.34072822/2 s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.34072822/2 s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.07.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 335_Usneseni.pdf (95,8 kB)