USNESENÍ RADY č. UR 0339/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0339/2019 ze dne 29.07.2019

29. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/056/2019/OMBI ze dne 20.03.2019

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/056/2019/OMBI na prodloužení záboru pro zařízení staveniště na pozemku parc. č. 2342/296 na výměře 48 m2, o 51 dnů, za celkové nájemné ve výši 250.560 Kč a rozšíření záboru pro zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 2342/295, o výměře 30 m2, po dobu 93 dní a parc. č. 2342/296 o výměře 56 m2, po dobu 93 dní, za celkové nájemné ve výši 159.960 Kč. Celková výše nájemného dle nájemní smlouvy za předmět nájmu bude stanovena na částku 966.480 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, podepsat k nájemní smlouvě č. S/056/2019/OMBI dodatek č. 1

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 419_Usneseni.pdf (97,9 kB)