USNESENÍ RADY č. UR 0370/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0370/2017 ze dne 28.08.2017

25. Pronájem části pozemku parc.č. 2694/3 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 2694/3 o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Stodůlky za účelem zřízení nového podzemního optického vedení sítě elektronických komunikací v rámci realizace stavby s názvem "RVDSL1702_A_SMNJ4877_OK", za celkové nájemné 6720 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu do 31.12.2017 (vlastní realizace 12 dnů), se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

11.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41784657_104148.pdf (98,2 kB)