USNESENÍ RADY č. UR 0072/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0072/2018 ze dne 26.02.2018

8. Nové elektronické bankovnictví ČSOB (smluvní dokumentace)

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. schvaluje

obsah Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB, Zmocnění k právnímu jednání, Zmocnění - seznam osob, Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB zvýšení angažovanosti MČ Praha 13 u ČSOB v produktech peněžního trhu z 30 mil. Kč na 100 mil. Kč

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat v termínu do 28.2.2018 Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB, Zmocnění k právnímu jednání, Zmocnění - seznam osob, Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 335_Usneseni.pdf (96,3 kB)