USNESENÍ RADY č. UR 0198/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0198/2018 ze dne 23.04.2018

29. Ukončení pronájmu parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou, změna parkovacího stání, pronájem parkovacího místa tamtéž

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. ukončení pronájmu parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou

2. změnu parkovacího místa

3. pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

1. podepsat dohodu o ukončení pronájmu parkovacího místa

2. podepsat dodatek ke smlouvě o změně parkovacího místa

3. podepsat nájemní smlouvu se žadatelem o parkovací místo

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 07.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (94,6 kB)