USNESENÍ RADY č. UR 0365/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0365/2017 ze dne 28.08.2017

19. Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 mezi městskou částí Praha 13 zastoupenou Mgr. Janou Dvořákovou a snoubenci XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX. Svatební obřad se uskuteční dne 9.9.2017 ve 12 hodin ve Volcano Complex, K Sopce 839/30, Praha 5.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41823537_103825.pdf (96,3 kB)