USNESENÍ RADY č. UR 0296/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0296/2018 ze dne 25.06.2018

6. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace dvou sportovišť na sídlišti Velká Ohrada ve vnitroblocích C a F Praha 13"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Revitalizace dvou sportovišť na sídlišti Velká Ohrada ve vnitroblocích "C a "F" Praha 13"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou CONEP s.r.o., Za Zastávkou 578/1, Praha 10, 109 00

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou CONEP s.r.o., se sídlem: Za Zastávkou 578/1, Praha 10, 109 00

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 16.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (96,7 kB)