USNESENÍ RADY č. UR 0311/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0311/2018 ze dne 25.06.2018

21. Revokace usn. RMČ P13 č. 0116/2018 ze dne 12.03.2018

Rada městské části

revokuje usnesení č. UR 0116/2018

I. revokuje

usnesení Rady MČ P13 č. 0116/2018 ze dne 12.03.2018

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, informovat XXXXX XXXXXXX o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 359_Usneseni.pdf (95,2 kB)