USNESENÍ RADY č. UR 0310/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0310/2018 ze dne 25.06.2018

20. Úprava usnesení č. UR 0282/2018 ze dne 11.06.2018

Rada městské části

k usnesení č. UR 0282/2018

I. souhlasí

s úpravou usnesení č. UR 0282/2018 ze dne 11.06.2018 tak, že výše nájemného se mění z částky 281.736 Kč na 62.096 Kč. Vlastní realizace prací bude prováděna na předmětných pozemcích etapově, etapa A 21 dní, B 21 dní, C 35 dní, D 35 dní, E 5 dní.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 29.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (95,6 kB)