USNESENÍ RADY č. UR 0193/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0193/2018 ze dne 23.04.2018

24. Žádost IMUNALE s.r.o., IČ 24255327, o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti na adresu PLCNB, Seydlerova 2451/8, Praha 5

Rada městské části

I. souhlasí

s umístěním sídla IMUNALE s.r.o., IČ 24255327, na adresu PLCNB - Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 5

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat "Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti"

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (97,5 kB)