USNESENÍ RADY č. UR 0093/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0093/2018 ze dne 26.02.2018

29. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:- MŠ Horákova 2064 finanční dary 13.500 Kč- MŠ Janského 2187 věcný dar 8.918 Kč- MŠ Chlupova 1799 finanční dar 5.200 Kč- MŠ Mezi Školami 2323 finanční dary 20.500 Kč- FMŠ Mohylová 1964 finanční dar 10.000 Kč- MŠ Podpěrova 1880 finanční dar 5.000 Kč- FZŠ Fingerova 2186 finanční dary 47.000 Kč- ZŠ Klausova 2450 finanční dar 5.000 Kč- ZŠ Kuncova 1580 finanční dary 11.803 Kč- FZŠ Mezi Školami 2223 věcné dary 1.400 Kč

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 12.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 359_Usneseni.pdf (97,7 kB)