USNESENÍ RADY č. UR 0567/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0567/2017 ze dne 18.12.2017

1. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 - II. část

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 - II. část (rozpočtová opatření č. 187 - 221 a HMP č. 2136, 3085 a 3086)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny protřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 21.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (94,8 kB)