USNESENÍ RADY č. UR 0075/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0075/2018 ze dne 26.02.2018

11. Schválení zápisu do kroniky za rok 2017

Rada městské části

I. schvaluje

zápis do kroniky městské části Praha 13 za rok 2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (93,5 kB)