USNESENÍ RADY č. UR 0377/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0377/2017 ze dne 28.08.2017

32. Výpůjčka části pozemku parc. č. 2342/556 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

výpůjčkou části pozemku parc. č. 2342/556 o výměře 104 m2 v k.ú. Stodůlky za účelem stavby lešení pro zateplení panelových domů čp. 2199 a čp. 2200 v k.ú. Stodůlky. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s HMP ode dne podpisu smlouvy do 30.6.2018. Vlastní realizace prací bude probíhat po dobu 96 dnů.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, veducí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat smlouvu o výpůjčce

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

06.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41866301_104346.pdf (95,9 kB)