USNESENÍ RADY č. UR 0085/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0085/2018 ze dne 26.02.2018

21. Pronájem části pozemku parc.č. 129/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy s manželi XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX na pronájem části pozemku parc.č. 129/1 o výměře 75 m2 na dobu neurčitou za cenu 120 Kč/m2/rok, tj. 9.000 Kč/rok

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové podepsat na základě pověření starosty nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (96 kB)