USNESENÍ RADY č. UR 0185/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0185/2018 ze dne 23.04.2018

16. Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/295 a parc. č. 2342/676 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 2342/295 a parc. č. 2342/676 o celkové výměře 87 m2, v k.ú. Stodůlky, za účelem umístění lešení, uskladnění materiálu a kontejnerů, v rámci stavby zateplení štítů a pološtítů, rekonstrukce soklové části a okapového chodníku, za celkové nájemné 49.520 Kč, společnosti Remirent stavební s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 19.3.2018 do 31.10.2018. (vlastní realizace 34 dní se záborem 19 m2, 20 dní se záborem 22 m2, 6 dní se záborem 3 m2, umístění materiálu po dobu 4 dní se záborem 3 m2 a umístění materiálu po dobu 34 dní se záborem 40 m2).

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

14.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (96,6 kB)