USNESENÍ RADY č. UR 0376/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0376/2017 ze dne 28.08.2017

31. Souhlas s vybudováním kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

pro účely územního řízení a jako vlastník dotčeného pozemku 2229/1 v k.ú. Stodůlky s vybudováním kanalizační přípojky a jako vlastník sousedního pozemku s vybudováním kanalizační přípojky a revizní šachty na pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Stodůlky dle předložené projektové dokumentace. Před realizací stavebních prací uzavře stavebník nájemní smlouvu.

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi oznámit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 22.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41848614_104334.pdf (94,9 kB)