USNESENÍ RADY č. UR 0576/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0576/2017 ze dne 18.12.2017

10. Žádost realizační firmy Kert o prodloužení termínu dodání stavby

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádost firmy Kert o prodloužení termínu dodání stavby ze 2. 11. 2017 na 20. 12. 2017

II. schvaluje

prodloužení termínu dokončení díla, a to do 20. 12. 2017

III. pověřuje

zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13"

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (96,7 kB)