USNESENÍ RADY č. UR 0367/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0367/2017 ze dne 28.08.2017

22. Souhlas s pokácením a prořezem stromů na pozemku parc.č. 1212/2 k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pokácením 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks javoru a s prořezem 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc.č. 1212/2, k.ú. Stodůlky

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ žadateli prostřednictvím OMBAI

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 15.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41696652_104053.pdf (93,8 kB)