USNESENÍ RADY č. UR 0363/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0363/2017 ze dne 28.08.2017

17. Změna ve vedení "Rekreačního objektu Kozel, Vrchlabí 129"

Rada městské části

I. bere na vědomí

rezignaci Ing. Popelky na místo vedoucího "Rekreačního objektu Kozel, Vrchlabí 129" k 31. 8. 2017

II. jmenuje

Luboše Pánka na pracovní místo vedoucího příspěvkové organizace "Rekreační objekt Kozel, Vrchlabí 129" s účinností od 1. září 2017

III. schvaluje

Luboši Pánkovi s účinností od 1. září 2017 plat podle návrhu předloženého odborem školství

IV. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové
a) prostřednictvím odboru školství informovat Ing. Luboše Popelku, že Rada MČ Praha 13 vzala navědomí jeho rezignaci na místo vedoucího "Rekreačního objektu Kozel, Vrchlabí 129" a poděkovat mu za odvedenou práci v této funkci
b) podepsat jmenování a platový výměr pro nového vedoucího "Rekreačního objektu Kozel, Vrchlabí129" a zajistit jejich předání Luboši Pánkovi

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41821974_103752.pdf (96 kB)