USNESENÍ RADY č. UR 0079/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0079/2018 ze dne 26.02.2018

15. Inventarizace majetku a závazků městské části Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený materiál

II. schvaluje

výsledky Inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2017 na základě Nařízení tajemníka č. 284/2017 dle Inventarizační zprávy (viz příloha materiálu č. 2)

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_usn44171628_152113.pdf (93,1 kB)