USNESENÍ RADY č. UR 0196/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0196/2018 ze dne 23.04.2018

27. Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za I. pololetí školního roku 2017/2018

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s návrhem na přiznání mimořádných odměn za 1. pololetí školního roku 2017/2018 ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 předloženým v příloze č. 2 materiálu

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím odboru školství písemně informovat ředitelky a ředitele MŠ, ZŠ a DDM o přiznání mimořádné odměny za 1. pololeti školního roku 2017/2018 a o možnosti její výplaty

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (94,8 kB)