USNESENÍ RADY č. UR 0301/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0301/2018 ze dne 25.06.2018

11. Návrh textu provozních řádů na pikniková místa v Centrálním parku a Údolí Motolského potoka ve správě odboru životního prostředí

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh textu provozních řádů na veřejná pikniková místa na území MČ Praha 13. Text bude platný od 01.07.2018

II. souhlasí

s návrhem textu provozních řádů na veřejná pikniková místa na území MČ Praha 13

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi prostřednictvím OŽP a OMBAI zajistit výrobu a instalaci provozních řádů na příslušná pikniková místa v Údolí Motolského potoka a v Centrálním parku Prahy 13

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 30.07.2018

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (96 kB)