USNESENÍ RADY č. UR 0346/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0346/2019 ze dne 29.07.2019

36. Zařazení ředitelek MŠ zřizovaných MČ Praha 13 do 11. platové třídy

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

se zařazením ředitelek MŠ zřizovaných MČ Praha 13 do 11. platové třídy s účinností od 1.9.2019

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry vypracované odborem školství

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (95,3 kB)