USNESENÍ RADY č. UR 0307/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0307/2018 ze dne 25.06.2018

17. Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú.

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení s uživatelem služby Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú., dle seznamu potencionálních uživatelů služby Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. (viz příloha č. 2 materiálu)

II. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi podepsat smlouvu o výpůjčce s uživatelem služby Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú., dle schváleného seznamu

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 28.09.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (94,8 kB)