USNESENÍ RADY č. UR 0309/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0309/2018 ze dne 25.06.2018

19. Stanovisko k uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 2860/10 a 2864/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s uložením kabelu NN z trafostanice do kolektoru na pozemku parc. č. 2860/10 v k.ú. Stodůlky, vodovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, plynové přípojky, kabelu NN a s prodloužením kabelu slaboproudu (CETIN) vše na pozemku parc. č. 2864/1 v k.ú. Stodůlky, dle předložené projektové dokumentace s tím, že před zahájením stavby uzavře investor stavby s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na předmětné pozemky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 09.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (97,8 kB)