USNESENÍ RADY č. UR 0470/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0470/2022 ze dne 21.11.2022

17. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/255/2022/OMBI ze dne 05. 09. 2022 s ELPO kabelové sítě VN a NN, s. r. o., IČO 27125521

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/255/2022/OMBI ze dne 05.09.2022 s ELPO kabelové sítě VN a NN, s. r. o., IČO 27125521 a prodloužením realizace stavebních prací na pozemku parc. č. 2131/98 v k. ú. Stodůlky, o výměře 50 m2, o 44 dní, na pozemcích parc. č. 2131/107, parc. č. 2131/110, parc. č. 2131/112, a parc. č. 2131/118, vše v k. ú. Stodůlky, o celkové výměře 116 m2, o 35 dní a na pozemku parc. č. 2131/127 v k. ú. Stodůlky, o výměře 36 m2, o 12 dní, za celkové nájemné ve výši 133.840 Kč

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek č. 1

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

09.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 335_Usneseni.pdf (99 kB)