USNESENÍ RADY č. UR 0191/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0191/2018 ze dne 23.04.2018

22. Návrh na neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ

Rada městské části

I. schvaluje

neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši 2,5 % pro rok 2018 u nájemného za pronajaté nebytové prostory, byty zvláštního určení zřízené za použití dotace ze státních prostředků a garážové stání k těmto bytům, byty se smluvním nájemným a u ceny za ubytování v apartmánech v PLCNB

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, informovat písemně příslušné správcovské firmy o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (95,8 kB)