USNESENÍ RADY č. UR 0354/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2023

USNESENÍ číslo UR 0354/2023 ze dne 28.08.2023

27. Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov a nové stavby v areálech škol - předávací protokoly

Rada městské části

I. souhlasí

s převody technických zhodnocení budov a nových staveb v areálech škol z jednotlivých příspěvkových organizací na MČ Praha 13 v následujících hodnotách:

1/ ZŠ Janského 2189 - multikulturní sál v hodnotě Kč 893.229,66

2/ ZŠ Mohylová 1963 - jazyková učebna, učebna matematiky a čtenářská učebna v hodnotě Kč 1.217.365

3/ MŠ Zázvorkova 1994 - venkovní učebna vč. přístupového chodníku v hodnotě Kč 1.493.503,75

II. doporučuje

ZMČschválit převody technických zhodnocení budov a nových staveb v areálech škol z jednotlivých příspěvkových organizací na MČ Praha 13 ve výše uvedených hodnotách

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (96,3 kB)