USNESENÍ RADY č. UR 0358/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0358/2017 ze dne 28.08.2017

12. Smlouva o spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a.s.

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a.s., na zajištění 8 ks odpadových nádob na směsný odpad a 30 ks kovových bezpečnostních zábran na akci "Koncert pro park" konanou dne 3.9.2017 v Centrálním parku a na zajištění propagace spol. Pražské služby, a.s., na této akci

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smouvu o spolupráci uzavřenou mezi městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a.s.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 01.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41879133_104851.pdf (94,9 kB)